Kā rīkoties darba devējiem, lai nevakcinēti darbinieki varētu turpināt strādāt?

!!! IETEIKUMS VISIEM DARBA DEVĒJIEM: UZSKAITIET UN KRĀJIET PIERĀDĪJUMUS PAR VISIEM SAVIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADĪSIES SĀKOT NO 11.OKTOBRA!

   1.     Noteikt, atbilstoši savai darbības jomai, specifikai, pakalpojumu/tirdzniecības iespējām un uzņēmuma darbības nodrošināšanas vajadzībām, kāda vide atbilst MK Rīkojumā Nr.720 noteikumos ietvertajām prasībām:

MK noteikumos Nr.662 lietotie terminu skaidrojumi par vidēm:

2.23. epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;

2.24. epidemioloģiski daļēji droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi, kā arī minētās personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam;

2.25. epidemioloģiski nedroša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām;

   2. Izvērtēt MK Rīkojumā Nr.720 noteiktos nosacījumus atbilstoši savas organizācijas/uzņēmuma darbības jomai:

  • Epidemoloģiski droša vide, ar nosacījumu, ka atsevišķām amatu kategorijām ir jābūt vakcinētām vai izslimojušām:

Ja darba devējs atbilst MK 662 noteiktajā kategorijā, kurā obligāti ir jānodrošina  epidemioloģiski droša vide, attiecinot to uz konkrētām amatu kategorijām, atbilstoši MK Rīkojumam Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, jāievēro šādi nosacījumi:

5.3. valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.5. darbiniekiem, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki) un kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam;

5.6. Nacionālo bruņoto spēku komandierim, ņemot vērā militārā dienesta uzdevumu specifiku valsts aizsardzības nodrošināšanā, ir tiesības noteikt, ka profesionālā dienesta pildīšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.7. darba devējs izvērtē katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata, dienesta) pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, pieprasa, lai, darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem:

5.7.1. ja darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta vai vairāki darbinieki (amatpersonas) darba (amata, dienesta) pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;

5.7.2. ja darbiniekam (amatpersonai) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;

5.7.3. ja darbinieka (amatpersonas) klātienes darba (amata, dienesta) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;

5.8. ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai, epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai darba vietā vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks (amatpersona) nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju;

Ieteikumi darba devējiem:

Darba devējs var izvērtēt iespējas nevakcinēto darbinieku pārcelšanai citā amatā, atstādināšanai ar darba algas saglabāšanu, dīkstāvei ar algas izmaksu, mācību atvaļinājumam kvalifikācijas celšanai vai amatu maiņai.

  • Epidemoloģiski droša vide bez nosacījuma atsevišķām amatu kategorijām:

5.9. šā rīkojuma 5.1. un 5.4. apakšpunkta prasības var neattiecināt uz darbiniekiem (amatpersonām), kam, veicot darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās;

5.7. darba devējs izvērtē katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata, dienesta) pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, pieprasa, lai, darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem

Ieteikumi darba devējiem:

  1. Izskatīt attālinātā darba iespējas;
  2. Izskatīt iespēju pārcelt darbinieku citā amatā, kuram pēc MK noteikumiem nav noteikta pārslimošanas vai sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta obligāta nepieciešamība;
  3. Izskatī iespēju atstādināt darbinieku uz laiku, ar darba algas saglabāšanu;
  4. Izskatīt iespēju nosūtīt darbinieku uz attālinātām mācībām kvalifikācijas celšanai, vai amatu maiņai;
  5. Apvienoties ar citiem uznēmumiem, organizācijām, meklēt risinājumus kopā!
  • Daļēji droša vide:

2.24. epidemioloģiski daļēji droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi, kā arī minētās personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam;

  • Nedroša vide

2.25. epidemioloģiski nedroša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām.

5.16. tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt iekštelpās, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai vienai personai nodrošinātu ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības, šādās tirdzniecības vietās:

5.16.1. pārtikas veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi);

5.16.2. aptiekās (tai skaitā veterinārās aptiekas);

5.16.3. optikas veikalos;

5.16.4. dzīvnieku barības veikalos;

5.16.5. preses tirdzniecības vietās;

5.16.6. higiēnas preču veikalos (veikalos, kur 70 % no sortimenta ir higiēnas preces);

5.16.7. telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās;

5.16.8. degvielas uzpildes stacijās;